Mijn Paerel Mijn Paerel Paerel login 1 Paerel login 2 Paerel login 3 Paerel login 4
Home
flash

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer ("Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite, www.paerel.nl van Paerel Leven N.V en Paerel Vermogensbeheer B.V. Paerel Leven N.V. staat ingeschreven in het Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 34240021. Paerel Vermogensbeheer B.V. staat ingeschreven in het Handelsregister KvK Amsterdam onder de nummer 33163387 en heeft de handelsnamen Paerel Vermogensbeheer B.V., Cross Border Asset Management, Borghols, Paerel, Vierlander Effecten en Pro Asset Management. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gezien als enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn geheel voor uw eigen rekening en risico. Hoewel wij trachten juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekken wij expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Wij beheren en onderhouden deze internetsite vanuit Nederland en staan er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer deze internetsite hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat wij de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbevelen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door ons niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
wij behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paerel Leven N.V., Paerel Vermogensbeheer B.V. of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is het niet toegestaan links naar sites van Paerel Leven N.V. en Paerel Vermogensbeheer B.V. weer te geven. 

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Paerel Leven N.V. en/of Paerel Vermogensbeheer B.V. stuurt, kunnen onveilig zijn. Wij raden daarom af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Paerel Leven N.V. en/of Paerel Vermogensbeheer B.V. te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Paerel Leven N.V en/of Paerel Vermogensbeheer B.V. te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Paerel Leven N.V. en Paerel Vermogensbeheer B.V. behouden zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Paerel Leven N.V. en Paerel Vermogensbeheer B.V. staan onder toezicht van de De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Contact

Wilt u meer informatie?
Dan kunt u ons bellen op onderstaande telefoonnummers of een e-mail sturen. 

Paerel Leven
T: +31 (0)20 550 77 83
F: +31 (0)20 550 77 00

Paerel Leven
E: info@paerel.nl